Statut
Polskiego Stowarzyszenia Czystych Technologii

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 &1
Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego statutu.
&2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
&3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
&4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
&5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.
&6
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
&7
1.Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 93, poz. 873 ze zmianami).
2.Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.
3.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalność nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

&8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.popularyzacja wiedzy w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom i ich wykorzystania w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, elektronicznej i kosmicznej;
2.podejmowanie, organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, analitycznych i badawczych w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom;
3.wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;
4.wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
5.podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
6.promowanie i organizowanie wolontariatu;
7.reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji i podmiotów;
8.inicjowanie, wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
&9
1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
2.organizowanie konferencji, kongresów, targów, szkoleń, kursów, prezentacji, wystaw, prelekcji, warsztatów naukowych, wykładów i konkursów, zlotów, festynów, turniejów, lig, spartakiad, rajdów, spływów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
3.współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
4. wydawanie książek, gazet, czasopism, broszur, ulotek, atlasów, map i wykresów w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej;
5. przygotowywanie i opiniowanie projektów przepisów prawnych, w tym ustaw;
6. upowszechnianie celów Stowarzyszenia w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji.
7.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
8.organizowanie konferencji, kongresów, targów, szkoleń, kursów, prezentacji, wystaw, prelekcji, warsztatów naukowych, wykładów i konkursów, zlotów, festynów, turniejów, lig, spartakiad, rajdów, spływów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
9. wydawanie książek, gazet, czasopism, broszur, ulotek, atlasów, map i wykresów w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej.
10. Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalność nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

&10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
&11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
&12
1. Członkiem zwyczajnym może być: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – identyfikująca się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały po otrzymaniu pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
&13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
&14
Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze pisemnej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
&15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
&16
Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
&17
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, (czynne i bierne prawo wyborcze),
2. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzją wydała,
zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
6. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
&18
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.
&19
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem uprawnień określonych w punktach 1, 5 i 7 tegoż paragrafu, posiada prawa określone w § 17.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
&20
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich,
4. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu,
5. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
6. W przypadku określonym w § 20 ust. 1 pkt. c-e Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
7. W przypadku zalegania przez członka Stowarzyszenia z zapłatą składki członkowskiej lub jej części Stowarzyszenie jest uprawnione do dochodzenia zapłaty zaległej składki członkowskiej lub jej części na drodze sądowej.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

 

&21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
&22
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób obecnych podczas obrad danej władzy Stowarzyszenia. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. W przypadku, gdy w trakcie kadencji skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, skład tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg. liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/2 liczby członków danego organu.

  Walne Zebranie Członków 
&23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
&24
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany uprzednio adres e-mail o ile członek Stowarzyszenia wyraził pisemną zgodę na taki sposób powiadamiania i wskaże Zarządowi Stowarzyszenia właściwy do tego celu adres e-mail) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
&25
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia corocznie w pierwszym półroczu roku kalendarzowego.
&26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
2. z własnej inicjatywy,
3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4. na umotywowane pisemne żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania żądania określonego w § 26 ust. 1 pkt. b lub c statutu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
&27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie zmian statutu,
3. uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
5. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,
6. wybór i odwołanie Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

  Zarząd 
&28
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
&29
1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
7. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
8. Mandat Członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.
&30
1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
2. Biurem kieruje Dyrektor lub w czasie jego nieobecności zastępca Dyrektora.
3. Pracowników określonych w § 30 ust. 1 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.
4. Szczególne zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
&31
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
8. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
9. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
11. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
12. powołanie komisji lub zespołów dla wykonania konkretnych prac oraz określenie zakresu ich zadań,
13. ustalanie wysokości składek członkowskich zasad i terminów ich uiszczania oraz ulg i zwolnień od tych składek,
14. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
15. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
16. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
&32
1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.
2. Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.
&33
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej jednego członka Zarządu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzenia Zarządu są zwoływane telefonicznie, e-mailem lub listownie. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 Komisja Rewizyjna 
&34
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. &35
1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas nieokreślony.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane telefonicznie, e-mailem lub listownie. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
&36
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz,
2. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
3. uchwalenie własnego regulaminu działania,
4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium, członkom Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
&37
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

&38
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. dochody z własnej działalności,
4. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
&39
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
&40
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących spółek.
&41
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.19.Z);
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z);
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
6. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 79.90.C);
7. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
8. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);
9. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
10. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
11. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku.
&42
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

&43
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy udziale, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.
3. Likwidator po zakończeniu likwidacji, występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru.