KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie z KFS leży po stronie pracodawcy. Pracodawca wypałnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Następnie wniosek  jest on rozpatrywany przez Powiatowy Urząd Pracy, na co podmiot ten ma 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji z pracodawcą zostanie podpisana umowa. Następnie pracodawca ma obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy określającej zobowiązania i prawa stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca musi zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

BUR

Baza Usług Rozwojowych

 

Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia znajdującego się w bazie.

 

Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

 

Akademia Menadżera HR

 

Akademia Menadżera HR to inicjatywa przeznaczona dla menedżerów i pracowników aspirujących do roli menedżerskiej, a także dla pracowników zespołu HR oraz specjalistów związanych z tzw. zasobami ludzkimi.  Podstawowym celem  programu jest przygotowanie pracodawców do nowych wyzwań wynikających z dzisiejszego rynku pracy ale i jego przyszłych przewidywanych potrzeb. W ramach Akademii Menadżera HR Cleanproject prowadzi szkolenia dotyczące różnorodnych obszarów, takich jak: praca zdalna, cyfryzacja, automatyzacja, zmiany demograficzne oraz zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem unikalności procesów zarządzania procesem funkcjonowania pracownika i pracodawcy w unikalnym środowisku pomieszczeń o podwyższonej czystości – cleanroom zgodnie z ISO 14644 oraz GMP.  Programy realizowane przez Cleanproject w ramach Akademii Managera HR dostępne przez Bazę Usług Rozwojowych.

 

Przy czym bardzo zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu dostosowania programu do Państwa potrzeb wynikających ze specyfiki działalności w obszarze technologii czystych i wyjątkowości działań związanych z ogólnie pojętą tematyką HR w Cleanroom.